D - 1. May 2014  

Ch. Woodruff Snow Lion's Shang-Po Lamleh x MultiCh. Bhoomi Lamleh SchambalaCh. Woodruff Snow Lion's Shang-Po Lamleh

Boys are 8 weeks old and here are their stack-pictures. Chlapci sú 8-týždňoví a tu sú ich postojovky.

Khyi-Mi Dang Po Lamleh - "Dany"

 

 

 

 

Khyi-Mi Dpon Po Lamleh - "Marve"

 

 

 

 

We enjoy the beauty and neverending happiness of 6,5 weeks old puppies. Užívame si krásu a nekonečnú veselosť 6,5 týždňových šteniatok.

Klick for more pics :: Klik pre viac fotiek

 

Our four weeks old boys already play together, they discover different taste of meet, vegetables and also dry-food, too and they are still our sweeties who like everything around. Dang Po is more extrovert to people, but to the foreign things he is more cautious and Dpon Po is more the thoughtful type, but he is more courageous with the new toys and at the new places.
 
Štvortýždňoví chlapci sa už začali spolu hrať, objavujú rôzne chute mäsa, zeleniny, ale aj granulky a stále sú to naše zlatíčka, ktorým sa všetko páči. Dang Po je k ľuďom ústretovejší, ale k neznámym veciam opatrnejší a Dpon Po sa tvári ako premýšľavý typ, ale pri nových hračkách aj na nových miestach je odvážnejší.
 
 
The two weeks old puppies have oppened their eyes. The sable boy Dang Po starts to show his gold colours and the tan of the tricolour boy Dpon Po is getting more visible. The puppies are almost still sleeping and eating.
Dvojtýždňovým šteniatkam sa otvorili očká. Sobolí Dang Po sa začína farbiť do zlata a trikolórny Dpon Po má čoraz výraznejšie tan znaky. Stále však hlavne spia.
1. May 2014 
Our two D-boys came to the world early in the morning. The first one is sable with white chest and paws and the second one is black and tan with small white signs at the head, chest and paws (tricolour). Both of the boys are active and mother Bhoomi is very proud and satisfied.
Nadránom prišli na svet naši dvaja D-chlapci. Prvý je sobolí s bielou náprsenkou a labkami a druhý je black and tan s bielymi znakmi na hlave, hrudi a labkách (tricolour). Obidvaja chlapci sa majú čulo k svetu a mama Bhoomi je veľmi hrdá a spokojná.

First picture of our two D-puppies :: Prvá fotka našich dvoch D-šteniatok

Pedigree D

Personal sites :: Osobné stránky

Khyi-Mi Dang Po Lamleh

Khyi-Mi Dpon Po Lamleh

It has started like a dream... Here in Slovakia nobody bred a TT with frozen semen yet, we had therefore to walk our own way. And it was really complicated, sometimes it looked like unpossible. But we managed it and two days before Bhoomi's season's start the most wanted box came into Slovakia. Dozens of e-mails and phone-calls in USA, Slovakia and Germany and some very willing people made from the dream a reality. Thank you Andrea Reiman for letting us have the handsome Shane. We live our dream...
Najprv to bol iba sen... Na Slovensku ešte nikto nekryl TT mrazenými spermiami, museli sme si teda cestičku vychodiť sami. A bola to teda cesta komplikovaná, chvíľami to už vyzeralo, že aj nad naše možnosti. Ale podarilo sa a dva dni pred začiatkom Bhoominkinho hárania prevzácny kontajner dorazil na Slovensko. Desiatky mailov a telefonátov v USA, na Slovensku a v Nemecku a niekoľko veľmi nezištných a ochotných ľudí dokázalo zo sna urobiť skutočnosť.  Ďakujeme, Andrea Reiman, že sme mohli použiť krásneho Shanea. Žijeme svoj sen...